Missie en Visie

Missie

Vanuit onze christelijke inspiratie komen op onze school het geloofs-, verstands- én gevoelsleven aan bod. In een kader van wederzijds vertrouwen willen wij jongeren een stevige en evenwichtige basis aanreiken die hen in staat stelt om als volwassene een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin wij leven. Mensen die bekwaam zijn

Visie

  1. In de geest van onze stichter, Victor Scheppers, willen wij kansen creëren voor élk kind.
  2. Door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, willen we elke leerling uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zijn we veeleisend op het vlak van studie-inzet, taalvaardigheid en sociale vaardigheden. Wij hebben oog voor de individuele noden van elke leerling, streven naar voldoende differentiatie en bieden extra ondersteuning waar nodig.
  3. Vanuit onze emancipatorische visie begeleiden wij leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid. Via verschillende acties wordt ondernemingszin en zin voor verantwoordelijkheid actief aangemoedigd.
  4. Een sterk onderbouwd VOET-beleid (vakoverschrijdend werk) legt de link tussen de individuele vakken en ondersteunt de totale persoonlijkheidsvorming. Wij stimuleren onze leerlingen om met een open geest in het leven te staan.
  5. Wij geloven in een eerlijke, respectvolle en open communicatie. Wij beschouwen de ouders als een partner in de opvoeding en werken actief aan ouderbetrokkenheid.
  6. Wij geloven in de kracht van rechtlijnigheid: de schoolafspraken zijn helder en duidelijk en wij verwachten dat ze gerespecteerd worden. Ook op organisatorisch vlak streven wij dezelfde duidelijkheid na.
  7. Wij willen ook zelf een lerende organisatie blijven, die nieuwe inzichten doelgericht durft inzetten in de dagelijkse praktijk en oude waarden durft bewaren zolang ze waardevol blijven.

Links