Verkiezingsdebat

Op dinsdag 8 mei vond op campus SED een verkiezingsdebat plaats voor de leerlingen van het zesde jaar. Het idee daarvoor kwam van Fukhar Nadeem (6H1). Aangezien bijna alle leerlingen uit het 6de jaar binnenkort voor het eerst moeten gaan stemmen, was het zinvol, een aantal politici samen te brengen voor een debat over de gemeenteraadsverkiezingen. Fukhar zorgde samen met enkele medeleerlingen uit 6H1 en 6H2 voor de praktische organisatie. Zij zetten in het medialokaal alle stoelen klaar en lieten de verschillende stemrondes vlot en efficiënt verlopen. Fukhar kreeg op inhoudelijk vlak de medewerking van zijn leraar Duits, de heer Meukens.

Het was een namiddag waarbij onze leerlingen aan de hand van stellingen en discussie kennis konden maken met de programma’s en standpunten van vijf partijen. We hadden Open VLD, N-VA, sp.a, Groen en CD&V uitgenodigd. Die hadden allemaal een vertegenwoordiger gestuurd.

Voorstelling

Bij het begin van de namiddag konden de partijen zich voorstellen in de volgorde van hun lijstnummer bij de laatste verkiezingen. Hans Maes, nationaal voorzitter van Open-VLD, mocht de spits afbijten. Zijn partij staat voor gezelligheid en vrijheid. Ze gelooft in de vooruitgang, nl. dat het morgen beter zal zijn dan vandaag. En ze ijvert voor gelijke startkansen voor iedereen vanaf de geboorte.

Freek Niesten, voorzitter van Jong-N-VA Antwerpen, bespeelde de traditioneel Vlaams-nationalistische thema’s. Er bestaan in ons land twee democratieën, waarbij de visie van Vlamingen en Walen op veel vlakken verschilt, zo zei hij. Hij stipte aan dat de belastingdruk te hoog is en vond dat migratie duidelijk gecontroleerd moet verlopen, zonder evenwel de solidariteit met de rest van de wereld in vraag te stellen.

Caro Van der Schueren van sp.a vond het belangrijk dat we er als groep op vooruitgaan. We moeten bij elke mens de talenten aanspreken. Antwerpen staat vandaag stil, betoogde Van der Schueren. Niet alleen wat de mobiliteit betreft, maar ook wat kansen voor jongeren aangaat. Enerzijds zijn er in de stad 4 000 vacatures, maar anderzijds lopen er 5 000 werkloze jongeren rond. Volgens sp.a is er nood aan een jongerendroomplan aan meer jobs voor jongeren in de haven.

Volgens Nik Meeusen, ondervoorzitter van Groen Antwerpen, staat zijn partij natuurlijk voor een ecologische maatschappij. Maar dat volstaat niet: Groen wil van Antwerpen een stad maken die zorg draagt voor mensen en elk talent kansen biedt.

Sammy Mahdi, nationaal voorzitter van Jong-CD&V, ziet de grootste uitdaging voor de politiek anno 2018 in het oprukkende populisme en de toenemende polarisering. De kloof tussen arm en rijk en tussen de stad en het platteland wordt steeds groter. CD&V wil als centrumpartij vooral mensen verbinden.

Debat

Tijdens het debat kwamen drie thema’s aan bod, waarbij de vertegenwoordigers van de verschillende partijen onder leiding van de heer Meukens als moderator met elkaar in discussie gingen.

Kansen voor jongeren was het eerste thema. De moderator legde twee vragen aan het panel voor:

    1    Wat moet er veranderen op vlak van onderwijskansen voor jongeren met een allochtone achtergrond en vluchtelingen?
    2    Wat kan er verbeteren aan de tewerkstellingsmogelijkheden voor lager opgeleide jongeren in onze stad?

Over de grote lijnen waren de verschillende partijen het eens. Kennis van het Nederlands is enorm belangrijk. Jongeren moeten extra kansen krijgen, bijvoorbeeld door duaal leren verder in te voeren. Daardoor kun je op stadsniveau de juiste jobs bij de juiste jongeren brengen. Er was onenigheid over het voorstel om ouders die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen, te bestraffen. Groen en sp.a waren van mening dat de andere partijen, die nu in Antwerpen in de meerderheid zitten, meer inspanningen zouden moeten leveren op vlak van inburgering van nieuwkomers.

Ook bij het tweede thema Mobiliteit heerste er overeenstemming, ditmaal over het feit dat er teveel auto’s in Antwerpen rijden en dat we met zijn allen te vaak stil staan in de file. Opnieuw waren er twee vragen:

1    Hoe kan onze stad bereikbaar blijven/worden?
2    Hoe kan de verkeersveiligheid in Antwerpen verbeteren?

‘Regelmatig was er ruimte voor kritische vragen uit het leerlingenpubliek. Jammer genoeg grepen die maar zelden de kans om de politici op de rooster te leggen.’Vooral Groen en sp.a, maar ook Open VLD willen inzetten op alternatieven: het openbaar vervoer en de fiets. N-VA en CD&V schoven rekeningrijden als oplossing naar voor, maar daarover kan de stad eigenlijk niet beslissen. Opmerkelijk was dat alle partijen menen dat trams vaker en sneller moeten rijden.

Het laatste thema was Leefbaarheid. Er was nog maar tijd voor één vraag: “Wat zet een te hoge druk op de leefbaarheid in onze stad en hoe wil u dat verhelpen?” De N-VA ziet de drugsproblematiek als grootste bedreiging van een leefbare stad, al stipte de partij aan dat door hun beleid de drugsgerelateerde criminaliteit afgenomen is. Verrassend: Open VLD zat op dezelfde lijn als Groen. Het wil meer parken in de stad zodat mensen meer ruimte hebben om tot rust te komen. De vertegenwoordiger van Groen knikte goedkeurend. Ook CD&V was het daarmee eens, omdat ze nu veel eenzaamheid in de stad ziet. Sp.a legde vooral de nadruk op het verminderen van de polarisering. Zij wil een politiek die de verschillende gemeenschappen met elkaar verbindt.

Regelmatig was er ruimte voor kritische vragen uit het leerlingenpubliek. Jammer genoeg grepen die maar zelden de kans om de politici op de rooster te leggen.

Drie keer stemmen

De leerlingen mochten drie keer hun kiesintentie aangeven. We hadden drie stemrondes voorzien: eentje in het begin, vooraleer iemand aan het woord gekomen was, een tweede na de voorstelling van de partijen en een derde op het einde van het debat. De uitslag is op zijn zachtst gezegd een beetje onverwacht.

Zowel de politici als de leerlingen vonden het debat achteraf een geslaagd initiatief.

Fukhar Nadeem (6H1)

Peter Meukens (leraar)

Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen